در این فیلم به طور کامل نحوه خرید دوره ذکر شده است