درمان لکنت زبان در بزرگسالان

تکنیک کمپرداون ، برای ایجاد روانی گفتار ، در نوجوانان و افراد بزرگسال دچار لکنت

درمان لکنت زبان در بزرگسالان​

تسهیل کننده روانی در گفتار

توضیحات درمانگر درباره دوره آنلاین و شرایط داشتن لکنت شکن